Select Page

קטגוריה: חן

מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

   רחוב דרך החטיבות – הקמת בריכה מחוממת ומרכז ספורט ברקוביץ'  רחוב תירוש – שיפוץ מרכז רסקו...

Read More
Loading