Select Page

מחבר: admin

יהודיה אמריקנית מתארת את הצביעות של העולם שמחפש רק את היהודים

מונולוג עוצמתי של פמלה גלר Pamela Geller יהודיה אמריקנית הנלחמת עבור ישראל. בדקה אחת מדהימה היא מתארת את הצביעות של העולם שמחפש רק את היהודים, במקום לעסוק בבעיה האמיתית והיא האנטשימיות המוסלמית. צפו: הללו – הקרן לקידום ישראל...

Read More

יהודיה אמריקנית מתארת את הצביעות של העולם שמחפש רק את היהודים

מונולוג עוצמתי של פמלה גלר Pamela Geller יהודיה אמריקנית הנלחמת עבור ישראל. בדקה אחת מדהימה היא מתארת את הצביעות של העולם שמחפש רק את היהודים, במקום לעסוק בבעיה האמיתית והיא האנטשימיות המוסלמית. צפו: הללו – הקרן לקידום ישראל...

Read More

מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

פרויקטים בכחול – בוצע פרוייקטים בירוק – בביצוע פרוייקטים באדום – בתכנון רשימת כל הפרוייקטים: 1. דרך החטיבות- בריכה מחוממת ומרכז ספורט – בביצוע 2. עצמון- שיפוץ מרכז רסקו. בביצוע 3. עצמון- בית קק"ל לנוער, ראשון בישראל . בביצוע 4. כוכבית, הר יונה – שדרוג שני מגרשי ספורט . בביצוע 5. בן גוריון – מתחם כושר במרחב הציבורי . בוצע 6. רותם, הר יונה – מתחם כושר במרחב הציבורי. בביצוע 7. סביון – פארק כלבים. בביצוע 8. מריו לזניק- פארק גמלאים . בביצוע 9. מריו לזניק- פארק משחקים. בוצע 10 יזרעאל , שכונה דרומית- בי"ס חדש לחב"ד. בביצוע 11. דרך החטיבות – קריית ממשלה חדשה . בביצוע 12. רסקו- שיפוץ מרכז רסקו . בביצוע 13. רסקו – הפיכת מגדל המים לאתר מורשת . בתכנון. 14 שד' מעלה יצחק – שדרוג כביש 10. בביצוע 15. גלבוע – תחנת משטרת המרחב . בביצוע 16. כרמל – העתקת תחנת המשטרה . בוצע 17. גלבוע – שיטור עירוני . בוצע 18. הר יונה – התחלת שדרוג כל גני הילדים בעיר. בביצוע 19. שושנים – שדרוג רחוב השושנים. בוצע 20. חרוד – שדרוג תשתיות עירוניות – בביצוע 21. פארק ציפורית- הקמת קריית הייטק . בביצוע 22. פארק ציפורית- העתקת מפעלי מש"א 7000 מצריפין, תל השומר וחיפה. בתכנון 23. צ'רצ'יל , מתחם תע"ש – בנייה למגורים. בתכנון 24. רימון – בנייה למגורים. בתכנון. 25. הר יונה ג' – בנייה למגורים. בביצוע 26. הר יונה ד'...

Read More