Select Page

All

Top Rated

מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

פרויקטים בכחול – בוצע פרוייקטים בירוק – בביצוע פרוייקטים באדום – בתכנון רשימת כל הפרוייקטים: 1. דרך החטיבות- בריכה מחוממת ומרכז ספורט – בביצוע 2. עצמון- שיפוץ מרכז רסקו. בביצוע 3. עצמון- בית קק"ל...

Read More

מצרף לכם מפה אינטראקטיבית של הפרויקטים המרכזיים בנצרת עילית החדשה שלנו. המיפוי כולל פרויקטים שביצועם הושלם, פרויקטים שנמצאים כעת בביצוע ובתכנון מתקדם לאחר תקצוב ולקראת ביצוע

   רחוב דרך החטיבות – הקמת בריכה מחוממת ומרכז ספורט ברקוביץ'  רחוב תירוש – שיפוץ מרכז רסקו...

Read More
Loading